REGULAMIN

FIOLETOWO

 

Witaj użytkowniku, użytkowniczko

niniejszy regulamin określa ogólne warunki korzystania ze STRONY INTERNETOWEJ prowadzonej PRZEZ  FIOLETOWO.PL MATEUSZ SWOBODA  siedziba woj. LUBUSKIE, pow. gorzowski, gm. Witnica, miejsc. Witnica, ul. Komisji Edukacji Narodowej, nr 3, 66-460, poczta Witnica numer REGON:389349534, numer NIP:5993078925 strona pod adresem www.fioletowo.pl.

Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży, umów usług oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę/Partnera/Usługodawcę . Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumie w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego.

 

Niniejszy Regulamin został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE – SŁOWNIK POJĘĆ
  • SKLEP/SKLEP INTERNETOWY/SERWIS USŁUGODAWCY – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, PL MATEUSZ SWOBODA siedziba woj. LUBUSKIE, pow. gorzowski, gm. Witnica, miejsc. Witnica, ul. Komisji Edukacji Narodowej, nr 3, 66-460, poczta Witnica numer REGON:389349534, numer NIP:5993078925 strona pod adresem www.fioletowo.pl. Masz problem skontaktuj się z Biurem Obsługi pod numerem 695-555-727 lub na e-mail kontakt@fioletowo.pl
  • KONTRAHENT/KLIENT/KUPUJĄCY – pod pojęciem niniejszym rozumiemy osobę fizyczną albo osoba prawną albo inna jednostka organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez osobę umocowaną, która zaakceptuje Regulamin w celu utworzenia Konta lub zawarcia Umowy Sprzedaż W przypadku, gdy Klientem jest osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona, iż uzyska prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonanie zakupu w Sklepie oraz okażą taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy;
  • USŁUGA – usługa świadczona użytkownikowi przez usługodawcę drogą elektroniczną
  • NEWSLETTER – informacje w tym informacje handlowe pochodzące od Usługodawcy, wysyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną przez lub w imieniu Usługodawcy.
  • PRZEDSIĘBIORCA – pod pojęciem niniejszym rozumiemy osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną, która prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
  • SPRZEDAWCA – PL MATEUSZ SWOBODA siedziba woj. LUBUSKIE, pow. gorzowski, gm. Witnica, miejsc. Witnica, ul. Komisji Edukacji Narodowej, nr 3, 66-460, poczta Witnica numer REGON:389349534, numer NIP:5993078925 strona pod adresem www.fioletowo.pl. Masz problem skontaktuj się z Biurem Obsługi pod numerem 695-555-727 lub na e-mail kontakt@fioletowo.pl
  • KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Osoby fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalności gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  • KONTO/KONTO KLIENTA – przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usł Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie Sklepu;
  • LOGIN – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta przez Klienta.
  • PROMOCJE – szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzysta na zasadach tam okreś W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami niniejszego Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji;
  • REGULAMIN/UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy.
  • UMOWA – umowa sprzedaży lub usług w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ewentualny koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w sposób określony niniejszym Regulaminem, tj. jest w szczególności zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Towar, jego cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki;
  • ZAMÓWIENIE – formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający Towary jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu.
  • ZADATEK – pod pojęciem niniejszym rozumiemy zadatek zgodnie z art. 394 kc,
  • E-FAKTURA – faktura w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012r. W sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej;

 

 1. ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA Z NASZEJ STRONY
  • Składanie zamówień jest możliwe przez całą dobę zastrzegamy sobie jednak możliwość czasowego zablokowania możliwości składania zamówień dla celów konserwacyjnych lub aktualizacyjnych.
  • W celu składania zamówień prosimy o kontakt z działem obsługi klienta: 695-555-727 lub na e-mail kontakt@fioletowo.pl
  • Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura jest wystawiana zgodnie z postanowieniami indywidualnie zawartej umowy.
  • Korzystanie z Naszej strony wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzystacie, minimalnych wymagań Akceptacja Regulaminu jest konieczna w celu utworzenia Konta Klienta.
  • Akceptując Regulamin Klient akceptuje jego postanowienia w całości, bez zmian. Klient może korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę określonych w Regulaminie w wybranym przez siebie zakresie, w szczególności za pomocą ustawień przeglądarki, na zasadach określonych Regulaminem bez konieczności jego akceptacji. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta Klienta i/lub w celu złożenia przez Klienta zamówienia.
  • Informujemy, że korzystanie przez Klienta ze Sklepu za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, może by związane z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego. Zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klienta
  • Sprzedawca może powierzyć wykonywanie poszczególnych obowiązków Sprzedawcy lub bieżącą obsługę Sklepu podwykonawcom, bez informowania o tym Klientów. Przekazanie poszczególnych obowiązków nie będzie naruszało danych osobowych klienta i będzie dokonane zgodnie z postanowieniami RODO oraz polskimi przepisami prawa.

 

 • ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ LUB ZAWARCIE UMOWY
  • Informacje podane w ramach strony stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy.
  • Zadatek dany przy umowie ma takie znaczenie, że w razie nie wykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczania dodatkowego terminu od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała może żądać kwoty dwukrotnie wyższej.
  • W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała, jeżeli zaliczenie nie jest możliwe zadatek ulega zwrotowi.
  • W razie rozwiązania umowy zadatek zostanie zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.

 

 1. OGÓLNE INFORMACJE O CENACH
  • Ceny za usługę ustalane są zawsze indywidualnie z klientem.
  • Ceny w ramach prowadzenia Naszych usług zawierają podatek VAT i są podawane w polskich złotych lub w innej walucie.
  • Promocje obowiązujące w FIOLETOWO nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią
  • Szczegółowe warunki zawierania umów ustalane są indywidualnie z klientem.
  • Wystawienie E-Faktury wymaga zgody klienta i jest dobrowolne. Wystawianie e-faktur odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów.

 

 

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  • Chcesz zgłosić reklamację na Nasze usługi to w takiej sytuacji zgłoszenie reklamacji powinno zawierać informacje o przyczynach reklamacji, dokładne żądanie oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta.
  • Takie zgłoszenia reklamacyjne rozpatrujemy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni. Po zgłoszeniu reklamacji poinformujemy Ciebie o dalszym postę

 

 1. GWARANCJA
  • Zawsze dajemy gwarancję na Nasze usługi.
  • Szczegóły Naszej gwarancji są zawsze ustalane indywidualnie z podmiotem z którym zwieramy umowę, ponieważ zakres gwarancji zależny jest od tego co mamy dla Ciebie wykonać.

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.
  • W przypadku sytuacji, które nie zostały uregulowane niniejszym regulaminem maja zastosowanie polskie przepisy prawa.

 

W sytuacji jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt a na pewno pomożemy. Masz problem skontaktuj się z Biurem Obsługi pod numerem 695-555-727 lub na e-mail kontakt@fioletowo.pl