KLAUZULA INFORMACYJNA w związku z RODO
Uprzejmie informuję, iż Administratorem Twoich danych osobowych w związku z zawarciem umowy jest
MATEUSZ SWOBODA siedziba woj. LUBUSKIE, pow. gorzowski, gm. Witnica, miejsc. Witnica, ul. Komisji
Edukacji Narodowej, nr 3, 66-460, poczta Witnica numer REGON:389349534, numer NIP:5993078925
Przetwarzamy w tym przechowujemy Twoje dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy zlecenia
zgodnie z polskimi przepisami prawa na podstawie Twojej zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
W celu zawarcia i wykonania umowy zgodnie z polskimi przepisami prawa.
A) Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania z nich kopii;
B) Przysługuje Tobie prawo do sprostowania i poprawienia swoich danych osobowych;
C) Przysługuje Tobie prawo do usunięcia danych – jeżeli uważasz, iż nie mamy prawa przetwarzać
Twoich danych osobowych możesz zażądać abyśmy je usunęli;
D) Przysługuje Tobie prawo do ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądać, żebyśmy ograniczyli
przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania
uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub
nie chcesz żebyśmy je usunęli bo są Tobie potrzebne do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń
lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;
E) Przysługuje Tobie prawo do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od Nas w powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu dane osobowe, które nam dostarczyłeś na podstawie
umowy lub Twojej zgody. Masz prawo również zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio
innemu podmiotowi.
F) Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważasz, że
przetwarzamy Twoje dane w sposób niezgodny z prawem, masz prawo złożyć w takiej sprawie
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
G) Przysługuje Tobie prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili
masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które przetwarzamy na
podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Tobie prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych. Dane osobowe
przetwarzane w trakcie i w związku z zawartą umową, a następnie przechowywane maksymalnie do upływu
przedawnienia roszczeń związanych z umową z klientem. Podanie prze Ciebie danych, które żądamy jest
wymogiem prawnym oraz warunkiem zawarcia umowy. Jednakże podanie przez Ciebie danych jest
dobrowolne, w przypadku odmowy podania żądanych danych możemy odmówić zawarcia umowy.
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zleceniodawca podpisując niniejszą umowę oświadcza, iż zapoznał/a się z klauzulą informacyjną o
przetwarzaniu danych osobowych oraz z innymi dokumentami z zakresu ochrony danych osobowych oraz
informuję, iż wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych ze względu na zawartą umowę oraz
zezwala aby jego dane osobowe przetwarzał administrator MATEUSZ SWOBODA siedziba woj. LUBUSKIE,
pow. gorzowski, gm. Witnica, miejsc. Witnica, ul. Komisji Edukacji Narodowej, nr 3, 66-460, poczta Witnica
numer REGON:389349534, numer NIP:5993078925.
…………………………………………………………
(czytelny podpis Zleceniodawcy)